Polityka prywatności NetStyl.pl

Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument (zwany dalej: "Polityką Prywatności") określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji o podobnym charakterze, gromadzonych za pośrednictwem sklepu internetowego NetStyl znajdującego się pod adresem internetowym netstyl.pl oraz www.netstyl.pl (zwanego dalej: "Sklepem Internetowym") prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PC-PROJEKT"  Magdalena Szmaro ul.Partyzantów 2a 75-411 Koszalin NIP: 673-119-39-56, REGON: 320785996 (zwaną dalej: "Sprzedawcą").
2. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.
3. Wyrazy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że z kontekstu użycia tych terminów w Polityce Prywatności jednoznacznie wynika znaczenie odmienne.

Dane osobowe i inne dane identyfikacyjne

1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca zbiera od Klientów będących Konsumentami następujące dane osobowe:
a)    imię i nazwisko,
b)    adres Dostawy (oraz adres do wystawienia faktury, jeżeli Klient jej zażąda i jeżeli adres do wystawienia faktury różni się od adresu Dostawy),
c)    adres poczty elektronicznej,
d)    numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla celów zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2. Niezależnie od danych wskazanych w ust. 1 powyżej, Sprzedawca może zbierać od Klientów będących Konsumentami informacje dotyczące daty urodzin każdego z Konsumentów. Podanie tej informacji przez Konsumenta jest całkowicie dobrowolne, umożliwia jednak Sprzedawcy przesyłanie Konsumentowi urodzinowych ofert specjalnych.
3. W przypadku przedsiębiorców, Sprzedawca gromadzi także dane osobowe osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorcy (imię i nazwisko) oraz następujące dane identyfikacyjne niebędące danymi osobowymi:
a)    firma przedsiębiorcy,
b)    NIP,
c)    adres siedziby,
d)    adres e-mail,
e)    numer telefonu.
W przypadku, w którym którekolwiek z podanych wyżej danych identyfikacyjnych stanowić będą dane osobowe, dane takie przetwarzane będą przez Sprzedawcę na zasadach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności mowa będzie o danych osobowych Klientów, należy przez to rozumieć także dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
4. Przeglądanie zawartości Sklepu Internetowego możliwe jest bez podawania przez Klienta jakichkolwiek danych osobowych.

Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
2. Zbiór danych osobowych został przez Sprzedawcę zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego wyłącznie dla potrzeb zawarcia i należytego wykonania Umowy, w tym dla celów księgowych, dla celów wysyłki Towarów, dla potrzeb kontaktów z Klientem w związku z wykonywaniem przez Sprzedającego Umowy, w celu rozpatrywania składanych zgłoszeń niezgodności Towaru z Umową, oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia Klienta od Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta stosownej zgody, adres e-mail Klienta wykorzystywany będzie również dla celów marketingowych, w szczególności w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Sprzedawcy oraz Sklepu Internetowego.
4. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Sklepu Internetowego przetwarzane były tylko dla potrzeb realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane oraz jedynie przez czas niezbędny dla potrzeb prawidłowej realizacji tych celów.
5. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów, Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych pozyskiwanych od Klientów za pośrednictwem Sklepu Internetowego osobom trzecim.
6. Dla potrzeb realizacji Umowy, w przypadku korzystania przez Klienta z płatności elektronicznych, Sprzedawca jest uprawniony do przekazania danych osobowych Klienta agentowi rozliczeniowemu w zakresie, jaki jest niezbędny do dokonania przez Klienta płatności za jego pośrednictwem. Sprzedawca jest również uprawniony do przekazania danych osobowych Klienta przedsiębiorcy świadczącemu usługi przewozowe, kurierskie, w zakresie niezbędnym dla celów realizacji Dostawy.
7. Przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

1. Administrator wdrożył w NetStyl.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

a) Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą: Certyfikat SSL to narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych. Certyfikaty SSL gwarantują wiarygodność stron internetowych, które chronią, a użytkownicy, którzy łączą się ze stroną zabezpieczoną certyfikatem SSL mają absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem.

b) W odniesieniu do bazy danych osobowych Klientów zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

c) Dostęp do danych osobowych, mają tylko ci pracownicy NetStyl.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania i posiadające pisemne upoważnienia nadane im przez Sprzedawcę.

2. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie zabezpieczyć Hasło i Login przed ujawnieniem osobom trzecim. Klient ponosi odpowiedzialność związaną z ujawnieniem przez niego Hasła lub Loginu osobom trzecim lub niewłaściwym zabezpieczeniem Hasła lub Loginu przed dostępem osób trzecich lub umożliwieniem korzystania tych osób z Konta Klienta w jakikolwiek inny sposób.

Uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych

1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania oraz usunięcia danych osobowych.
2. Wszelkich zmian w zakresie przetwarzanych przez Sprzedawcę danych osobowych Klient może dokonywać samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje Konto w Sklepie Internetowym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli kontynuowanie ich przetwarzania jest niezbędne w celu dochodzenia roszczeń Sprzedającego lub jeżeli wymóg dalszego przetwarzania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.
3. Klient może również zgłosić żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@netstyl.pl lub drogą korespondencyjną na adres siedziby Sprzedawcy.

Cookies

1. W związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego, Sprzedawca korzysta z mechanizmu tzw. cookies, tj. danych informatycznych zapisywanych na urządzeniu końcowym Klienta, które Sklep Internetowy może odczytać przy każdorazowym korzystaniu przez Klienta ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem tego urządzenia końcowego. W szczególności, Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies do:
a) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego;
b) tworzenia anonimowych statystyk służących poprawie sposobu działania Sklepu Internetowego;
c) optymalizacji sposobu wyświetlania oraz wydajności Sklepu Internetowego;
d) dostosowania wyglądu i funkcjonalności Sklepu Internetowego do preferencji Klienta;
e) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego informacji do zainteresowań Klienta.
2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w urządzeniu końcowym Klienta mogą być również zapisywane pliki cookies pochodzące od podmiotów zewnętrznych, w tym cookies:
a) zbierające ogólne i anonimowe dane statystyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA);
b) umieszczone w celu marketingowym dla potrzeb popularyzacji Sklepu Internetowego w serwisie społecznościowym Facebook (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
c) umieszczone w celu marketingowym, dla potrzeb popularyzacji Sklepu Internetowego za pośrednictwem serwisu Instagram (administrator cookies zewnętrznego: Instagram LLC z siedzibą w USA).
3. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Klienta. Sprzedający nie gwarantuje jednak, że wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z cookies nie spowoduje utrudnień albo nie uniemożliwi korzystania ze Sklepu Internetowego.
4. Pliki cookies wykorzystywane przez Sprzedawcę mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego. W tymczasowych plikach cookies zapisywane są dane ułatwiające korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego, w szczególności zawartość Koszyka, natomiast w stałych plikach cookies zapisywane są Hasło i Login służące do zalogowania się w Sklepie Internetowym .
5. Mechanizm cookies stosowany przez Sprzedawcę nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego Klienta. Sprzedawca nie łączy informacji zawartych w plikach cookies z danymi osobowymi Klienta, które Klient przekazał Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
6. Sprzedawca może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Klienta, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, za pośrednictwem której Klient uzyskał dostęp do Sklepu Internetowego.

Zastrzeżenia

1. Sklep Internetowy zawierać może odnośniki do innych stron internetowych, których administratorzy mogą stosować cookies bądź inne pliki zbierające dane dotyczące sposobu korzystania Klienta z tych innych stron. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady dotyczące stosowania cookies obowiązujące na tych innych stronach.
2. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych osobowych przez administratorów stron internetowych, o których mowa w ust. 1 powyżej.

Postanowienia końcowe

1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 03.10.2014.