Polityka prywatności NetStyl.pl

Obowiązuje od 25.05.2018

 

1. DEFINICJE

1.1. Administrator –Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PC-PROJEKT"  Magdalena Szmaro ul.Partyzantów 2a 75-411 Koszalin NIP: 673-119-39-56, REGON: 320785996.

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem NetStyl.pl.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU NetStyl.pl

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.3. w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

3.1.4. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

3.1.6. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

REJESTRACJA W SERWISIE NetStyl.pl

3.2. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.3. Dane osobowe są przetwarzane:

3.3.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

3.3.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

3.3.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3.3.4. w celach marketingowych – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

3.4. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.5. Złożenie zamówienia (zakupu towaru) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

3.6. Dane osobowe są przetwarzane:

3.6.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.6.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.6.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.6.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.7. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.8. Dane osobowe są przetwarzane:

3.8.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.8.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

4. MARKETING

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

4.1.2. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

4.1.3. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

REKLAMA KONTEKSTOWA

4.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

MARKETING BEZPOŚREDNI

4.3. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes NetStyl.pl polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu NetStyl.pl, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

5. PORTALE SPOŁECZNOŚĆIOWE

5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

6. APLIKACJE MOBILNE

6.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników także w celu umożliwienia korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu, a także usług dodatkowych za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu rejestracji i korzystania z aplikacji mobilnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6.2. Za pomocą aplikacji mobilnych Użytkownik może w szczególności: przeglądać asortyment Serwisu, uzyskiwać dostęp do swojego konta w Serwisie, składać zamówienia i dokonywać za nie płatności, zapoznawać się z informacjami udostępnionymi w aplikacji mobilnej oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w aplikacji mobilnej. Administrator informuje, że ze względu na ograniczenia techniczne aplikacja mobilna nie zapewnia możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, jakie są dostępne poprzez Serwis.

7. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

7.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

7.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

7.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

7.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

7.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

7.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

7.2.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

7.2.6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);

7.2.7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

8.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

9. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

9.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

9.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

9.1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

9.1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

9.1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

9.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

9.1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

9.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

9.1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

9.1.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

9.1.10 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

9.2.1. w formie pisemnej na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PC-PROJEKT"  Magdalena Szmaro ul.Partyzantów 2a 75-411 Koszalin NIP: 673-119-39-56, REGON: 320785996

9.2.2. drogą e-mailową na adres: biuro@netstyl.pl.

9.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

9.3.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

9.3.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);

9.3.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

9.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

9.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

9.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

10. ODBIORCY DANYCH

10.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży;

10.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

10.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

11.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

11.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

11.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

11.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

11.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

11.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

12.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

13. DANE KONTAKTOWE

13.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@netstyl.pl lub adres korespondencyjny Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PC-PROJEKT"  Magdalena Szmaro ul.Partyzantów 2a 75-411 Koszalin

14. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

14.1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
14.2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018.

Polityka prywatności NetStyl.pl do 24.05.2018.

Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument (zwany dalej: "Polityką Prywatności") określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji o podobnym charakterze, gromadzonych za pośrednictwem sklepu internetowego NetStyl znajdującego się pod adresem internetowym netstyl.pl oraz www.netstyl.pl (zwanego dalej: "Sklepem Internetowym") prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PC-PROJEKT"  Magdalena Szmaro ul.Partyzantów 2a 75-411 Koszalin NIP: 673-119-39-56, REGON: 320785996 (zwaną dalej: "Sprzedawcą").
2. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.
3. Wyrazy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że z kontekstu użycia tych terminów w Polityce Prywatności jednoznacznie wynika znaczenie odmienne.

Dane osobowe i inne dane identyfikacyjne

1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca zbiera od Klientów będących Konsumentami następujące dane osobowe:
a)    imię i nazwisko,
b)    adres Dostawy (oraz adres do wystawienia faktury, jeżeli Klient jej zażąda i jeżeli adres do wystawienia faktury różni się od adresu Dostawy),
c)    adres poczty elektronicznej,
d)    numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla celów zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2. Niezależnie od danych wskazanych w ust. 1 powyżej, Sprzedawca może zbierać od Klientów będących Konsumentami informacje dotyczące daty urodzin każdego z Konsumentów. Podanie tej informacji przez Konsumenta jest całkowicie dobrowolne, umożliwia jednak Sprzedawcy przesyłanie Konsumentowi urodzinowych ofert specjalnych.
3. W przypadku przedsiębiorców, Sprzedawca gromadzi także dane osobowe osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorcy (imię i nazwisko) oraz następujące dane identyfikacyjne niebędące danymi osobowymi:
a)    firma przedsiębiorcy,
b)    NIP,
c)    adres siedziby,
d)    adres e-mail,
e)    numer telefonu.
W przypadku, w którym którekolwiek z podanych wyżej danych identyfikacyjnych stanowić będą dane osobowe, dane takie przetwarzane będą przez Sprzedawcę na zasadach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności. Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności mowa będzie o danych osobowych Klientów, należy przez to rozumieć także dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
4. Przeglądanie zawartości Sklepu Internetowego możliwe jest bez podawania przez Klienta jakichkolwiek danych osobowych.

Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
2. Zbiór danych osobowych został przez Sprzedawcę zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego wyłącznie dla potrzeb zawarcia i należytego wykonania Umowy, w tym dla celów księgowych, dla celów wysyłki Towarów, dla potrzeb kontaktów z Klientem w związku z wykonywaniem przez Sprzedającego Umowy, w celu rozpatrywania składanych zgłoszeń niezgodności Towaru z Umową, oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia Klienta od Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta stosownej zgody, adres e-mail Klienta wykorzystywany będzie również dla celów marketingowych, w szczególności w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Sprzedawcy oraz Sklepu Internetowego.
4. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Sklepu Internetowego przetwarzane były tylko dla potrzeb realizacji celów, w związku z którymi zostały pozyskane oraz jedynie przez czas niezbędny dla potrzeb prawidłowej realizacji tych celów.
5. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów, Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych pozyskiwanych od Klientów za pośrednictwem Sklepu Internetowego osobom trzecim.
6. Dla potrzeb realizacji Umowy, w przypadku korzystania przez Klienta z płatności elektronicznych, Sprzedawca jest uprawniony do przekazania danych osobowych Klienta agentowi rozliczeniowemu w zakresie, jaki jest niezbędny do dokonania przez Klienta płatności za jego pośrednictwem. Sprzedawca jest również uprawniony do przekazania danych osobowych Klienta przedsiębiorcy świadczącemu usługi przewozowe, kurierskie, w zakresie niezbędnym dla celów realizacji Dostawy.
7. Przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

1. Administrator wdrożył w NetStyl.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

a) Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą: Certyfikat SSL to narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych. Certyfikaty SSL gwarantują wiarygodność stron internetowych, które chronią, a użytkownicy, którzy łączą się ze stroną zabezpieczoną certyfikatem SSL mają absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem.

b) W odniesieniu do bazy danych osobowych Klientów zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

c) Dostęp do danych osobowych, mają tylko ci pracownicy NetStyl.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania i posiadające pisemne upoważnienia nadane im przez Sprzedawcę.

2. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie zabezpieczyć Hasło i Login przed ujawnieniem osobom trzecim. Klient ponosi odpowiedzialność związaną z ujawnieniem przez niego Hasła lub Loginu osobom trzecim lub niewłaściwym zabezpieczeniem Hasła lub Loginu przed dostępem osób trzecich lub umożliwieniem korzystania tych osób z Konta Klienta w jakikolwiek inny sposób.

Uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych

1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania oraz usunięcia danych osobowych.
2. Wszelkich zmian w zakresie przetwarzanych przez Sprzedawcę danych osobowych Klient może dokonywać samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje Konto w Sklepie Internetowym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli kontynuowanie ich przetwarzania jest niezbędne w celu dochodzenia roszczeń Sprzedającego lub jeżeli wymóg dalszego przetwarzania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.
3. Klient może również zgłosić żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania lub usunięcia danych Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@netstyl.pl lub drogą korespondencyjną na adres siedziby Sprzedawcy.

Cookies

1. W związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego, Sprzedawca korzysta z mechanizmu tzw. cookies, tj. danych informatycznych zapisywanych na urządzeniu końcowym Klienta, które Sklep Internetowy może odczytać przy każdorazowym korzystaniu przez Klienta ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem tego urządzenia końcowego. W szczególności, Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies do:
a) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego;
b) tworzenia anonimowych statystyk służących poprawie sposobu działania Sklepu Internetowego;
c) optymalizacji sposobu wyświetlania oraz wydajności Sklepu Internetowego;
d) dostosowania wyglądu i funkcjonalności Sklepu Internetowego do preferencji Klienta;
e) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego informacji do zainteresowań Klienta.
2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w urządzeniu końcowym Klienta mogą być również zapisywane pliki cookies pochodzące od podmiotów zewnętrznych, w tym cookies:
a) zbierające ogólne i anonimowe dane statystyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA);
b) umieszczone w celu marketingowym dla potrzeb popularyzacji Sklepu Internetowego w serwisie społecznościowym Facebook (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
c) umieszczone w celu marketingowym, dla potrzeb popularyzacji Sklepu Internetowego za pośrednictwem serwisu Instagram (administrator cookies zewnętrznego: Instagram LLC z siedzibą w USA).
3. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Klienta. Sprzedający nie gwarantuje jednak, że wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z cookies nie spowoduje utrudnień albo nie uniemożliwi korzystania ze Sklepu Internetowego.
4. Pliki cookies wykorzystywane przez Sprzedawcę mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego. W tymczasowych plikach cookies zapisywane są dane ułatwiające korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego, w szczególności zawartość Koszyka, natomiast w stałych plikach cookies zapisywane są Hasło i Login służące do zalogowania się w Sklepie Internetowym .
5. Mechanizm cookies stosowany przez Sprzedawcę nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego Klienta. Sprzedawca nie łączy informacji zawartych w plikach cookies z danymi osobowymi Klienta, które Klient przekazał Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
6. Sprzedawca może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Klienta, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, za pośrednictwem której Klient uzyskał dostęp do Sklepu Internetowego.

Zastrzeżenia

1. Sklep Internetowy zawierać może odnośniki do innych stron internetowych, których administratorzy mogą stosować cookies bądź inne pliki zbierające dane dotyczące sposobu korzystania Klienta z tych innych stron. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady dotyczące stosowania cookies obowiązujące na tych innych stronach.
2. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych osobowych przez administratorów stron internetowych, o których mowa w ust. 1 powyżej.

Postanowienia końcowe

1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 03.10.2014.